conten" />

Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky

Úvod Obchodné podmienky Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ REKLAMAČNÉ PODMIENKY E-SHOPU WWW.BUBACIK.SK

 

I.

Definícia pojmov

 

 1. 1.     Predávajúci

 

Le Style s.r.o.

Sídlo: Moškovec 39, 03844 Moškovec

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl. č.: 75907/L

IČO: 53 377 753

DIČ: 2121357645

IČ DPH:

Bankové spojenie: SK21 1100 0000 0029 4609 3729

E-mail: bubacikb@gmail.com

Tel. číslo: 0911529264

Webové sídlo: www.bubacik.sk

 

Predávajúci je prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou www.bubacik.sk

 

 1. 2.     Objednávateľ

 

Objednávateľom je každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá s Poskytovateľom uzatvorila Kúpnu zmluvu.

 

 1. 3.     Spotrebiteľ

 

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá nakupuje Tovar prostredníctvom E-shopu umiestneného na doméne www.bubacik.sk, a ktorej tento Tovar neslúži na výkon jej zamestnania, povolania alebo podnikania.

 

 1. 4.     E-shop

 

Internetový obchod Predávajúceho umiestnený na doméne www.bubacik.sk

 

 1. 5.     Tovar

 

Tovar ponúkaný prostredníctvom E-shopu.

 

 1. 6.     Objednávka

 

Úkon Objednávateľa v súvislosti s E-shopom, ktorý vyjadruje vôľu Objednávateľa nakúpiť Tovar v E-shope, resp. uzavrieť zmluvu na diaľku.

 

 1. 7.     Cena

 

Celková cena uvedená v Objednávke, najmä cena za všetok Tovar, ktorý si Objednávateľ objednal a je uvedený v Objednávke, ako aj DPH, v prípade, že Predávajúce je platcom DPH (resp. sa počas platnosti VOP stane platcom DPH) či iné dane, poplatky, vrátane ceny Dopravného.

 

 1. 8.     Dopravné

 

Cena za dopravu Tovaru k Objednávateľovi a prípadne manipuláciu s Tovarom.

 

 1. 9.     VOP

 

Tieto všeobecné obchodné a reklamačné podmienky.

 

II.

Všeobecné ustanovenia

Tieto VOP upravujú:

 

 • proces nákupu Tovaru prostredníctvom E-shopu,
 • podmienky predaja a nákupu Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho,
 • práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. Predávajúceho a Objednávateľa vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho,
 • odstúpenie od zmluvy.

 

III.

Objednávka a uzavretie zmluvy

 

 1. Objednávateľ si objednáva Tovar u Predávajúceho cez E-shop umiestnený pod doménou www.bubacik.sk.

 

 1. Popis každého jednotlivého Tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade, ako aj Cena sú uvedené v E-shope v rámci zobrazenia Tovaru alebo pri kliknutí na obrázok Tovaru.

 

 1. Objednávateľ objednáva Tovar u Predávajúceho prostredníctvom E-shopu, a to podľa pokynov uvedených v tomto E-shope.

 

 1. Po stlačení tlačidla „Do košíka“ pri jednotlivom Tovare sa objednaný Tovar automaticky pridá do nákupného košíka Objednávateľa. Nákupný košík daného Objednávateľa je tomuto Objednávateľovi kedykoľvek počas vytvárania Objednávky k dispozícii na nahliadnutie.

 

 1. V náhľade nákupného košíka môže Objednávateľ skontrolovať, aký Tovar je pridaný v do nákupného košíka, v akom počte kusov, aká je jednotková Cena a medzisúčet. Objednávateľ môže upraviť počet kusov jednotlivého Tovaru.

 

 1. Ďalším krokom je výber spôsobu platby, pričom Objednávateľ si môže zvoliť úhradu v hotovosti, dobierku, prevod na účet alebo platbu kartou. V prípade výberu možnosti dobierka je v predmetnom riadku zobrazená aj informácia o výške poplatku spojeného s dobierkou. V závislosti od zvoleného spôsobu platby si Objednávateľ môže zvoliť prepravné podmienky. V prípade platby v hotovosti je možné zvoliť osobný odber alebo osobný odber v predajni, v prípade platby prostredníctvom dobierky je možné zvoliť doručenie kuriérskou službou alebo doručenie prostredníctvom výberu miesta vydania tovaru, v prípade prevodu na účet je možné zvoliť doručenie kuriérskou službou alebo doručenie prostredníctvom výberu miesta vydania tovaru, v prípade platby kartou je možné zvoliť osobný odber v predajni, doručenie kuriérskou službou alebo doručenie prostredníctvom výberu miesta vydania tovaru, pri každej jednotlivej možnosti je zobrazená aj suma poplatkov spojených so zvoleným spôsobom.

 

 1. Objednávateľ môže taktiež môže využiť zľavový kupón, a to zadaním kódu zľavového kupónu do kolónky s označením „kód zľavového kupónu“ a stlačením tlačidla „Použiť kupón“. [1] 

 

 1. V ďalšom kroku zadávania Objednávky sa Objednávateľ, ktorý už má vytvorenú registráciu môže po kliknutí na „Stály zákazník“ prihlásiť do svojho užívateľského konta zadaním svojich prihlasovacích údajov (e-mail a heslo) a kliknutím na „Prihlásiť sa“. Objednávateľ, ktorý nemá registráciu sa môže zaregistrovať po kliknutí na „Nový zákazník“. Po kliknutí na „Nákup bez registrácie“ je možné dokončiť Objednávku bez registrácie. V takomto prípade Objednávateľ označí, či je súkromná osoba alebo podnikateľ – firma. V prípade súkromnej osoby Objednávateľ vyplní svoje údaje v rozsahu: titul, meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, ulica a číslo, mesto, PSČ, štát. Objednávateľ, ktorým je podnikateľ – firma vyplní titul, meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, právnu formu, názov firmy, adresu webového sídla, IČO, DIČ, IČ DPH, ulicu a číslo, mesto, PSČ a štát. Registrácia (vytvorenie užívateľského konta), ako aj prihlásenie do už vytvoreného užívateľského konta je možné aj nezávisle od zadávania Objednávky, a to kliknutím na „Registrácia“ a / alebo „Prihlásenie“ v pravom hornom rohu webovej stránky.

 

 1. Následne Objednávateľ označí, či je adresa dodania tovaru rovnaká, ako kontaktná adresa alebo iná ako kontaktná adresa. Ak Objednávateľ označí, že adresa dodania tovaru je iná, vyplní aj adresu dodania tovaru. Rovnako Objednávateľ tovaru označí, či je fakturačná adresa rovnaká ako kontaktná adresa alebo iná ako kontaktná adresa. Ak je fakturačná adresa iná ako kontaktná adresa, vyplní Objednávateľ aj fakturačnú adresu. 1. Spolu s odoslaním Objednávky môže Objednávateľ zároveň udeliť aj súhlas so zasielaním informačných e-mailov. Súhlas Objednávateľ udeľuje odkliknutím.

 

 1. V závere Objednávky môže Objednávateľ využiť možnosť napísať poznámku k Objednávke. [2] 

 

 1. K cenám za jednotlivé Tovary, DPH a pod. sa pripočíta aj cena za Dopravné podľa zvoleného druhu dopravy (spôsobu dodania).

 

 1. Objednávku Objednávateľ dokončí stlačením tlačidla „Objednať tovar (s povinnosťou platby)“. Predtým je Objednávateľ povinný sa oboznámiť s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „Oboznámil/a so Všeobecnými obchodnými a reklamačnými podmienkami E-shopu www.bubacik.sk[3] .

 

 1. Odoslaním Objednávky, t. j. stlačením tlačidla „Objednať tovar (s povinnosťou platby)“, Objednávateľ zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil/bol Predávajúcim informovaný aj o:

 

 • vlastnostiach Tovaru,
 • celkovej Cene, ktorú je Objednávateľ povinný Predávajúcemu uhradiť.

 

 1. Po vytvorení Objednávky bude táto Objednávka zaregistrovaná v systéme E-shopu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Objednávateľa, ktorú tento uviedol pri registrácii, potvrdenie Objednávky s informáciami o Objednávke,ako aj znenie VOP spolu s prílohami, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia Objednávky Objednávateľom.

 

 1. Doručením potvrdenia o prijatí Objednávky podľa bodu 15 tohto článku VOP spolu s ostatnými dokumentmi Objednávateľovi sa zmluva o kúpe Tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v Objednávke špecifikovaného Tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok uvedených v týchto VOP.

 

IV.

Platobné a dodacie podmienky

 

 1. Všetky ceny Tovarov v Objednávke aj v E-shope sú uvedené vrátane DPH. Cenu podľa Objednávky môže Objednávateľ uhradiť:

 

 • v hotovosti,
 • dobierkou,
 • prevodom na účet Predávajúceho,
 • platobnou kartou.

 

 1. Za úhradu Ceny si Predávajúci neúčtuje žiaden poplatok. Avšak Predávajúci upozorňuje Objednávateľa, že niektorý subjekt, u ktorého je platba Ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu (napr. daná banka pri vklade na účet).

 

 1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Cenu v lehote uvedenej v Objednávke[4] .

 

 1. Úhradou sa rozumie moment pripísania Ceny na účet Predávajúceho.

 

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný Tovar Objednávateľovi v lehote do 3 pracovných dní od uhradenia Ceny Objednávky alebo do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy podľa čl. III bod 16 týchto VOP, ak je zvolená úhrada Ceny dobierkou. V prípade osobného odberu bude Tovar Objednávateľovi k dispozícii do  72 hodín.

 

 1. Predávajúci dodá Objednávateľovi objednaný Tovar na adresu, ktorú Objednávateľ uviedol ako dodaciu adresu v Objednávke alebo informuje Objednávateľa o čase, kedy si môže prebrať Tovar osobne, v prípade, že si Objednávateľ zvolil možnosť osobného odberu Tovaru.

 

V.

Poučenie o práve Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

 

 1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý Spotrebiteľom momentom, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného Tovaru alebo ak sa:

a) viaceré Tovary objednané Spotrebiteľom v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusa,

c) Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.

 

 1. Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatňuje nasledovne[5] :

a) písomne na adrese sídla Predávajúceho uvedenej vyššie alebo

b) e-mailom na adrese bubacikb@gmail.com

 

 1. Spotrebiteľ je na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP. V prípade, že Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatní, vráti Tovar Predávajúcemu, a to zaslaním na adresu sídla Predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.

 

 1. Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP znáša náklady na vrátenie Tovaru Spotrebiteľ, a to vrátane nákladov na vrátenie Tovaru, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty.

 

 1. Vrátený Tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný Predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru v lehote na odstúpenie podľa bodu 1 tohto článku VOP, zodpovedá Spotrebiteľ.

 

 1. Spotrebiteľ má právo po prevzatí Tovaru v rámci lehoty na odstúpenie Tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom primeraným tomu, aby zistil vlastnosti a funkčnosť Tovaru. Predávajúci upozorňuje na osobitný režim Tovaru, ktorý je zabalený v ochrannom obale s ochrannou pečaťou, viď. bod 9.

 

 1. Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia Spotrebiteľa podľa bodu 1 tohto článku VOP vráti Spotrebiteľovi platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý Spotrebiteľom pri platbe za Tovar, pokiaľ sa Spotrebiteľ s Predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však Predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný Predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil Spotrebiteľ. Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platbu skôr, ako mu je doručený Tovar alebo ako mu Spotrebiteľ preukáže, že mu zaslal Tovar späť.

 

 1. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

 

 1. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:-       predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

-       predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak Spotrebiteľ tento obal rozbalil,

-       predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.[6] 

 

VI.

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na Tovare

 

 1. Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k Tovaru až úplným zaplatením celej Ceny.

 

 1. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Objednávateľa v čase, keď prevezme Tovar od Predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s Tovarom a Objednávateľ Tovar neprevezme.

 

VII.

Vernostný program

 

 1. 1.     Registrovaní Objednávatelia sa môžu zapojiť do vernostného programu poskytovaného Predávajúcim. Informácie o vernostnom programe sú dostupné tu http://www.bubacik.sk/vernostny-program/

 

VIII.

Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)

 

 1. Záručná doba začne plynúť dňom, kedy Spotrebiteľ Tovar prevzal. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je v dokladoch viažucich sa k Tovaru uvedené inak. Ak je na Tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená dlhšia doba, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto doby. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Predávajúceho spôsobom ďalej uvedeným.

 

 1. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie Tovaru vzniknuté, okrem iného, najmä:

 

 • prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,
 • znečistením Tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, zanedbaním starostlivosti o Tovar,
 • používaním Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa Tovar bežne používa,
 • vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody, ohňom,
 • zásahom do Tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy, úpravy),
 • pri používaní Tovaru v rozpore s návodom, technickými normami, inou dokumentáciou k Tovaru či s účelom, na ktorý je Tovar určený,
 • mechanickým poškodením, najmä roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený Tovar, Tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev Tovaru a pod.,
 • neoznámením zjavných vád pri prevzatí Tovaru,
 • po uplynutí záručnej doby.

 

 1. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

 

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí Spotrebiteľom. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

 

 1. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

 

 1. Pri preberaní Tovaru je Objednávateľ povinný skontrolovať:

 

 • či mu bol dodaný Tovar v súlade s Objednávkou,
 • či mu bol Tovar dodaný v množstve v súlade s Objednávkou,
 • či je Tovar alebo jeho obal poškodený.

 

 1. V prípade, že bol Spotrebiteľovi dodaný Tovar, ktorý si neobjednal, je Spotrebiteľ povinný ihneď, najneskôr do 24 hodín, e-mailom kontaktovať Predávajúceho. V takom prípade je Spotrebiteľ oprávnený Tovar neprevziať a s osobou, ktorá Tovar dodala, spísať Zápis o neprijatí zásielky.

 

 1. V prípade, ak bol Spotrebiteľovi dodaný Tovar, ktorý javí známky poškodenia, zjavných vád, prípadne v menšom množstve, než si Spotrebiteľ objednal, je Spotrebiteľ povinný Tovar prevziať, avšak uviesť tieto skutočnosti v dodacom liste. Spotrebiteľ je povinný takýto dodací list ihneď zaslať Predávajúcemu a uplatňovať si nároky z vád. Neskoršie reklamácie týkajúce sa poškodenosti, zničenosti alebo množstva Tovaru pri jeho dodaní nebudú akceptované. V prípade, ak Spotrebiteľ odmietne prevziať Tovar podľa tohto odseku týchto VOP, je Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

 1. Spotrebiteľ môže Tovar reklamovať e-mailom na adrese:bubacikb@gmail.com, poštou na adrese aktuálneho sídla Predávajúceho, alebo v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho[7] , a to spolu s dokladmi ako dodací list, faktúra. V reklamácii je Spotrebiteľ povinný uviesť:

 

 • svoje identifikačné údaje,
 • údaje Predávajúceho,
 • opis Tovaru, ktorý Spotrebiteľ reklamuje,
 • popis vady Tovaru a
 • číslo Objednávky, ktorej sa reklamácia týka.

 

Na uvedenú e-mailovú adresu môže Objednávateľ Poskytovateľovi služby adresovať aj iné sťažnosti a podnety

 

 1. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

 

 1. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Oznámenie určenia spôsobu vybavenia reklamácie je možné zo strany Predávajúceho vykonať aj formou e-mailového oznámenia na e-mail, ktorý Spotrebiteľ uviedol pri registrácii. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie Predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie Predávajúcim. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

 1. Ak Spotrebiteľ reklamáciu Tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť Spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

 

 1. Odborné posúdenie Tovaru musí obsahovať:

 

 • identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie,
 • presnú identifikáciu posudzovaného výrobku,
 • popis stavu výrobku,
 • výsledok posúdenia,
 • dátum vyhotovenia odborného posúdenia.

 

 1. Ak Spotrebiteľ reklamáciu Tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia zmluvy a Predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Spotrebiteľ zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak Spotrebiteľ Tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia Tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Spotrebiteľ odborným posúdením od Predávajúcim určenej osoby preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu Tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Počas vykonávania odborného posúdenia Tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie Tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady.

 

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu Tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád  Tovar riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú aspoň tri vady a za opätovný výskyt vady vyskytnutie tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

 

 1. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie Predávajúcim.

 

 1. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou Tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

 

 1. Predávajúci nevydal žiadne ďalšie kódexy správania, ktoré by mal dodržiavať, okrem týchto VOP.

 

IX.

Osobné údaje a ich ochrana

 

 1. 1.     Informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné tu NA TOMTO ODKAZE .

 

X.

Alternatívne riešenie sporov

 

 1. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t. j. medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim. Spotrebiteľ môže svoj spor s Predávajúcim riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.

 

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva.

 

 1. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúceho odseku odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Tým nie je dotknutá možnosť obrátiť sa na súd.

 

 1. Príslušným orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže Spotrebiteľ obrátiť, alebo iný subjekt, ktorý sa nachádza v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov zverejnenom na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk.

 

 1. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

 

XI.

Záverečné ustanovenia

 

 1. Orgánom dozoru alebo dohľadu, ktorému Predávajúci podlieha je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99  Bratislava.

 

 1. Kúpna zmluva a záväzkový vzťah z nej vyplývajúci, ako aj tieto VOP a záväzkové vzťahy z nich vyplývajúce sa spravujú slovenským právnym poriadkom, ak nie je dohodnuté inak. Všetky spory, ktoré vzniknú z kúpnej zmluvy alebo týchto VOP, rozhodne s konečnou platnosťou príslušný súd Slovenskej republiky v súlade s príslušnými právnymi predpismi, ak nie je dohodnuté inak.

 

 1. V prípade, že niektoré z ustanovení týchto VOP je neplatné alebo neúčinné, neplatnosť alebo neúčinnosť ustanovenia nebude mať za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení VOP, ani samotnej kúpnej zmluvy. To platí aj v prípade, ak sa zistí, že niektoré z ustanovení týchto VOP je nevykonateľné. Prípadné výhrady musia byt predmetom osobitného dojednávania a následného písomného odsúhlasená.

 

 1. Na vzťahy neupravené Objednávkou a týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia:

 

-       zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-       zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,

-       zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.,

-       zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov,

-       zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

 

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo uskutočniť zmeny a doplnenia týchto VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

 

 1. Objednávateľ vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.

 

 1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 31.1.2022.

 

V prípade využívania kupónov odporúčam vo VOP aj bližšie vymedziť, o aké kupóny ide. Prípadne špecifikovať niekde na webe mimo VOP, napr. v newslettri, ktorým sa kupón bude zasielať a podobne.

 

Súhlas je potrebné nastaviť v zmysle odporúčaní k ochrane osobných údajov. Viď. Manuál na použitie GDPR dokumentácie. Udelenie súhlasu nemôže byť vopred odkliknuté.

 

Toto bude potrebné integrovať na web, aby bolo možné objednávku odoslať iba po tom, ako objednávateľ odklikne, že súhlasí s VOP. Je to potrebné nastaviť tak, aby to nebolo vopred odkliknuté, ale aby musel sám kliknúť.

 

V zmysle § 6 zákona č. 102/2014 Z. z. predávajúci bezodkladne poskytne spotrebiteľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy, ktoré obsahuje nielen informácie z konkrétnej objednávky, t. j. vlastnosti tovaru, cena, dodacie podmienky a pod., ale aj ďalšie informácie, napr. poučenie o práve odstúpiť od zmluvy, informácie o znášaní nákladov pri vrátení tovaru, poučenie o zodpovednosti za vady, postup pri vybavovaní reklamácií a pod. Všetko toto má predávajúci poskytnúť spotrebiteľovi na trvanlivom nosiči. Trvanlivým nosičom je aj e-mail. Všetky tieto informácie musí mať spotrebiteľ bezodkladne po uzavretí zmluvy alebo najneskôr pri dodaní tovaru. Odporúčam vyššie uvedené informácie zasielať spotrebiteľovi bezodkladne po objednaní, nie až pri dodaní tovaru, lebo aj z § 5 ods. 6 zákona č. 22/2004 Z. z. vyplýva povinnosť potvrdiť objednávku bezodkladne po jej doručení.

 

Buď je pri zadávaní objednávky potrebné aj uviesť lehotu na úhradu (v prípade vkladu na účet) alebo v tejto časti – platobné podmienky uviesť, že táto informácia bude zaslaná v potvrdení objednávky.

 

Tieto spôsoby sú najčastejšie. Ešte môže mať predávajúci na to špeciálnu funkciu alebo formulár, ktorý sa odošle nejakým tlačidlom. Ak má E-shop takéto osobitné spôsoby odstúpenia (prekliknutím sa), musí predávajúci myslieť na to, že podľa § 8 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z. z. ihneď po prijatí odstúpenia musí spotrebiteľovi na trvanlivom nosiči potvrdiť prijatie odstúpenia.

 

Toto ustanovenie sa môže vzťahovať napr. na detské knižky, cumlíky a podobne.

 

Pokiaľ bude možný osobný odber tovaru malo by byť v tejto prevádzkarni umožnené aj podanie reklamácie. Podľa § 18 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z. z.: „Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby, alebo u určenej osoby. Určená osoba môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného výrobku, inak reklamáciu postúpi predávajúcemu na vybavenie.“ Ods. : „V prevádzkarni a u určenej osoby podľa odseku 2 musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovať reklamácie.“

 

Na toto miesto je potrebné doplniť link na dokument, prostredníctvom ktorého si prevádzkovateľ na webe plní informačnú povinnosť voči dotknutým osobám vo vzťahu k ochrane osobných údajov – dokument Informácia o spracúvaní osobných údajov.

 
Copyright 2021 - 2023 © BUBACIK.SK
content_copy